1 § Säätiön nimi ja tarkoitus

Säätiön nimi on Eevi ja Eemil Tannisen Säätiö srSäätiön toissijainen tunnus on Tannisen säätiö. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Säätiön tarkoituksena on 3 §:ssä tarkemmin säädetyllä tavalla etupäässä Karjalassa ja Savossa edistää ja tukea taloudellista opiskelua ja muuta yleishyödyllistä taloudellista, sivistyksellistä ja kulttuuria tukevaa toimintaa ja muutakin sellaista tämän alueen kehittämiseen tähtäävää, myös kansainvälistä toimintaa, joka ottaa huomioon alueen historiallisen merkityksen. Säätiön tarkoituksena on erityisesti näissä maan osissa lujittaa maanpuolustustahtoa ja avustaa puolustussodissa kärsimään joutuneiden väestöryhmien sekä muidenkin yhteiskunnan kovaosaisten parasta edistävää toimintaa.

2 § Säätiön pääoma ja sen kartuttaminen

Säätiön peruspääoma on muodostunut kiinteistöistä ja sijoitusvarallisuudesta, jonka suuruus kauppaneuvos Eemil Tannisen 23.9.1942 päivätyn testamentin mukaan oli 6.000.000 markkaa.

Säätiön varoja kartutetaan lisäämällä peruspääomaan vuosittain yksi viidesosa (1/5) nettotuotosta, ellei 3 §:stä muuta johdu.

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Mikäli säätiölle kertyy lahjavaroja, ne on liitettävä peruspääomaan, ellei lahjoittaja toisin määrää. Säätiö voi harjoittaa kaikkea yleishyödyllistä toimintaa säätiön sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamiseksi.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Kun 2 §:n 2 momentissa mainittu viidesosa on siirretty peruspääomaan, käytetään jäljellä oleva osa nettotuotosta säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Säätiön hallitus voi perustellusta syystä käyttää enemmänkin vuosivoitostaan tarkoituksensa toteuttamiseen. Peruspääomaa on kuitenkin aina kartutettava viiden vuoden aikavälillä vähintään yhdellä kymmenesosalla (1/10) nettotuotosta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja sekä muutenkin tukemalla taloudellisesti sellaista toimintaa, joka palvelee ja edistää säätiön 1 §:ssä mainittua tarkoitusta. Säätiö voi jakaa myös palkintoja sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Säätiön hallitus määrää jaettavien apurahojen suuruuden. Säätiön hallitus voi asettaa ehtoja apurahan saajalle. Säätiö voi päättää apurahan myöntämisestä, siitä riippumatta, onko saaja hakenut apurahaa.

4§ Varojen hoito

Säätiön omaisuutta on hoidettava suunnitelmallisesti.

5 § Toimielimet

Säätiön hallintoelimenä on hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka tehtävät hallitus määrää.

Hallitus voi antaa toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä 8 §:ssä tarkoitetulle varainhoitotoimikunnalle taikka asiamiehelle tai muulle määräämälleen henkilölle tai yhteisölle.

6 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu seitsemän (7) viideksi (5) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallitus täydentää itse itsensä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio, matkakustannusten korvausta sekä palkkiota säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

7 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen vuosikokous pidetään kesäkuun 15 päivään mennessä.

Vuosikokouksen tehtävät:

 1. toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen,
 2. tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen,
 3. syyskokouksessa jaettavan avustussumman suuruudesta ja jakotavasta päättäminen.

Hallituksen syyskokous pidetään marraskuun 30 päivään mennessä.

Syyskokouksen tehtävät:

 1. hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle,
 2. hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen,
 3. varainhoitotoimikunnan vuosittain vaihtuvan jäsenen valitseminen,
 4. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen. Jos tilintarkastajaksi valitaan keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.
 5. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen,
 6. apurahoista päättäminen.

Hallitus voi tarvittaessa kokoontua muulloinkin, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään kolme jäsentä sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on saapuvilla.  Asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Henkilövaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Hallituksen kokousten pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittu hallituksen jäsen.

Kutsu hallituksen kokouksiin on lähetettävä kirjallisesti vähintään kahdeksan 8 päivää ennen kokousta.

8 § Varanhoitotoimikunta

Hallitus asettaa varainhoitotoimikunnan, jonka jäseninä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen keskuudestaan vuodeksi nimeämä jäsen. Toimikunta ottaa itselleen sihteerin. Toimikunta on päätösvaltainen, jos kaksi jäsentä ovat ratkaisusta yksimielisiä.

Toimikunnan tehtävät:

 1. ehdotusten ja suunnitelmien valmisteleminen hallitukselle omaisuuden hoidosta ja varojen sijoittamisesta,
 2. omaisuuden huolellinen hoitaminen ja sen hoidon seuranta,
 3. hallitusten päätösten täytäntöönpano ja apurahojen käytön valvonta,
 4. hallituksen varainhoitotoimikunnalle antamat muut tehtävät ja toimeksiannot.

9 § Asiamies

Hallitus voi ottaa asiamiehen hoitamaan säätiön juoksevia asioita hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Asiamieheksi voidaan ottaa myös hallituksen jäsen.

10 § Säätiön edustaminen

Säätiötä voi edustaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen ja asiamies tai toimitusjohtaja yhdessä. Toimitusjohtaja voi edustaa säätiötä yksin hänen vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa.

11 § Tilinpäätös

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne ja hallituksen kertomus toiminnastaan on annettava tilintarkastajalle huhtikuun 15 päivään mennessä ja heidän on annettava kertomuksensa huhtikuun 30 päivään mennessä.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutosta kannattaa vähintään viisi jäsentä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Säätiön nimeä ei voi kuitenkaan muuttaa.

 Säätiön lakkauttamisesta tai fuusioimisesta toiseen säätiöön päätetään 1 momentissa sanotussa järjestyksessä. Jos säätiö lakkautetaan, käytetään varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 1 §:n mukaiseen tarkoitukseen.

(Säännöt hyväksytty säätiön hallituksessa 2017)